Tag: Việt Nam trở thành thị trường chín muồi cho ngân hàng thời đại mới

Việt Nam trở thành thị trường chín muồi cho ngân hàng thời đại mới

Việt Nam trở thành thị trường chín muồi cho ngân hàng thời...

Hơn 40% dân số Việt Nam đã tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng nhưng thị trường...