Tag: Tuyên bố chung ADMM+

Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ADMM+ về Tầm nhìn chiến lược an ninh

Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ADMM+...

Ngày 10/12, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...