Tag: tuyên bố ASEAN

Toàn văn tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực

Toàn văn tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực

Các nhà lãnh đạo các nước ASEAN tái khẳng định cam kết đối với Tầm nhìn ASEAN 2025...