Tag: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO)

Triển vọng tăng trưởng lạc quan của khu vực ASEAN+3 trong năm 2020

Triển vọng tăng trưởng lạc quan của khu vực ASEAN+3 trong...

Theo dự báo trong năm 2020, tăng trưởng kinh tế khu vực ASEAN+3 sẽ tích cực trong...