Tag: Phúc lợi xã hội

Diễn đàn GO-NGO ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển:  “Tăng cường khả năng phục hồi và đoàn kết của gia đình: Vượt qua nghịch cảnh và thích nghi với trạng thái bình thường mới”

Diễn đàn GO-NGO ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển:...

Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2020, tại Hà Nội, Diễn đàn Chính phủ - phi Chính phủ ASEAN...