Tag: ở Đông Kalimantan

Indonesia kỳ vọng vào Thủ đô mới ở Đông Kalimantan

Indonesia kỳ vọng vào Thủ đô mới ở Đông Kalimantan

Trong bài phát biểu, Tổng thống Indonesia đã nhấn mạnh hãy biến thành phố, Thủ đô...