Tag: ngành ngoại giao

Tọa đàm Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện

Tọa đàm Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng...

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là người đi tiên phong, đưa ra chủ trương quyết liệt và...