Tag: năm 1935

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I (năm 1935): Chống đế quốc, chống chiến tranh

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I (năm 1935): Chống...

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng gồm...