Tag: Mạng 5G

Mạng 5G dự báo sẽ đóng góp 7,34% vào GDP Việt Nam

Mạng 5G dự báo sẽ đóng góp 7,34% vào GDP Việt Nam

Trong quá trình phát triển 5G, Việt Nam đặc biệt quan tâm ứng dụng 5G vào nông nghiệp,...