Tag: IAI TF

Cuộc họp lần thứ 60 Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN

Cuộc họp lần thứ 60 Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN

Cuộc họp đã rà soát về tình hình triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn III...