Tag: ERIA

7 vấn đề cần lưu ý khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020

7 vấn đề cần lưu ý khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020

Theo ông Kavi Chongkittavorn, Cố vấn truyền thông cao cấp, ERIA, có 7 vấn đề quan...