Tag: Đối thoại Perwira 2020

Đối thoại Perwira 2020: Malaysia công bố Sách Trắng Quốc phòng

Đối thoại Perwira 2020: Malaysia công bố Sách Trắng Quốc...

Văn bản này nhấn mạnh phương châm chia sẻ thịnh vượng chung của khu vực và các nước...