Tag: Đại sứ Đặng Đình Quý

Việt Nam chủ trì họp Ủy ban ASEAN tại Liên hợp quốc

Việt Nam chủ trì họp Ủy ban ASEAN tại Liên hợp quốc

Việt Nam đã tổ chức cuộc họp đầu tiên nhằm thảo luận các hoạt động của ủy ban trong...