Tag: Dai hoi Dai bieu lan II Hoi nguoi Viet Nam tai Fukuoka

Đại hội Đại biểu lần II Hội người Việt Nam tại Fukuoka: Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới toàn diện

Đại hội Đại biểu lần II Hội người Việt Nam tại Fukuoka:...

Chiều 25/9/2021, Đại hội Đại biểu lần II Hội người Việt Nam tại Fukuoka đã diễn...