Tag: Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Tăng sức mạnh nội khối, nâng cao vai trò của Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Tăng sức mạnh nội khối, nâng cao vai trò của Cộng đồng...

Mục tiêu trong năm 2020 là kết hợp giữa những mục tiêu dài hạn, bao gồm chiến lược...

Thống nhất mục tiêu và lộ trình thực hiện các ưu tiên trong ASEAN

Thống nhất mục tiêu và lộ trình thực hiện các ưu tiên trong...

Đây là cuộc họp quan trọng, điều phối các hoạt động chính được thực hiện trong nhiều...