Tag: Cộng đồng Kinh tế

Ba trọng tâm kinh tế trong nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN sau đại dịch

Ba trọng tâm kinh tế trong nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN...

ASEAN đang trở thành nền tảng trung tâm trong các cấu trúc khu vực. Khi đại dịch...

Tăng cường phối hợp liên ngành - liên trụ cột trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Tăng cường phối hợp liên ngành - liên trụ cột trong Cộng...

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thống nhất cần tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành...

Những đặc trưng của Cộng đồng kinh tế ASEAN

Những đặc trưng của Cộng đồng kinh tế ASEAN

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được coi là mục tiêu cuối cùng của tiến trình hội...

Công bố đánh giá giữa kỳ xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN

Công bố đánh giá giữa kỳ xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN

Các bài học kinh nghiệm và khuyến nghị từ MTR sẽ cung cấp thông tin về hội nhập...