Tag: chuyên gia y tế

Bộ Quốc phòng Việt Nam cử chuyên gia y tế giúp Lào chống COVID-19

Bộ Quốc phòng Việt Nam cử chuyên gia y tế giúp Lào chống...

Cùng với sự giúp đỡ bước đầu này, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ chia...