Tag: Chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ

Chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ

Chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình...

Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh điều này...