Tag: Bộ trưởng Thông tin

Lào tin tưởng vào Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của ASEAN

Lào tin tưởng vào Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của...

Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cũng kêu gọi các quốc gia thành viên...