Tag: Bộ Cải cách Hành chính

Dịch bệnh COVID-19: Indonesia sẽ áp dụng kịch bản 'bình thường mới'

Dịch bệnh COVID-19: Indonesia sẽ áp dụng kịch bản 'bình...

Theo ông Atmaji, Chính phủ Indonesia đã thảo luận rất kỹ về "kịch bản mới" và quyết...