Tag: ASCC2025

Cuộc họp điều phối Nhóm đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2025 các nước thành viên ASEAN lần thứ nhất

Cuộc họp điều phối Nhóm đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Tổng...

Cuộc họp Điều phối Nhóm đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã...