Tag: AIPA

AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng bền vững

AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng bền...

Chủ tịch AIPA sẽ nhấn mạnh AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng...

Tăng cường vai trò của AIPA trong phòng chống dịch Covid-19

Tăng cường vai trò của AIPA trong phòng chống dịch Covid-19

Ngày 21/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại...

Chung tay bảo vệ Ngôi nhà chung ASEAN trước đại dịch COVID-19

Chung tay bảo vệ Ngôi nhà chung ASEAN trước đại dịch COVID-19

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng AIPA 41 và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ngày 30/3,...