Tag: 13 ưu tiên

Việt Nam đề xuất 13 ưu tiên cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp

Việt Nam đề xuất 13 ưu tiên cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh...

Điểm nhấn của phiên họp SEOM trù bị là 13 ưu tiên do Việt Nam đề xuất trong năm...