Tag: 12 đề xuất

icon Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thông qua 12 đề xuất của Việt Nam

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thông qua 12 đề xuất...

Ngày 10/3, tại Đà Nẵng, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 26 đã thông...