Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”