Việt Nam cùng ASEAN vượt khó trong năm Chủ tịch 2020