Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 12/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 5519/KH-UBND về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

THUYẾT MINH TUYẾN ĐIỂM NINH THUẬN

Khu nghĩ dưỡng ven biển Ninh Thuận.

Tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, người nước ngoài, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh hiểu về Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN. Nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Theo Kế hoạch, thời gian tuyên truyền từ năm 2021 đến năm 2025. Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng bám sát định hướng và ưu tiên tuyên truyền về ASEAN; làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá ASEAN gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, làm đầu mối liên hệ và phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN liên quan đến địa phương./.

Trương Thị Văn