Truyền thông Lào ca ngợi quan hệ đoàn kết đặc biệt với Việt Nam