Thúc đẩy thực hiện quyền cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Việt Nam đã và đang xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh Thái Nguyên có 51 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó gần 30% là người dân tộc thiểu số. (Nguồn: Báo Thái Nguyên)

Chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam vẫn không thay đổi kể từ năm 1992: “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và phát triển toàn diện”. Các dân tộc không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ phát triển cao hay thấp, đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội và được bảo đảm bằng hiến pháp và pháp luật.

Tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực

Đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đoàn thể tạo điều kiện hưởng đầy đủ quyền của mình từ quyền học tập, quyền văn hóa, quyền dân sự, chính trị, quyền được Nhà nước hỗ trợ để phát triển về mọi mặt…

Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước; có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ, phát triển giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số. Quyền, nghĩa vụ của thanh niên dân tộc thiểu số được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên.

Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực và văn hóa và phát triển cộng đồng dựa vào nội lực.

Chính sách gần đây nhất của Chính phủ dành cho các dân tộc thiểu số, được ban hành năm 2016, là “Quyết định về các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020”.

Ngoài ra, một loạt các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo đã được triển khai, trong đó người dân tộc thiểu số là nhóm hưởng lợi chính.

Có thể khẳng định, Việt Nam rất tích cực trong công tác đẩy mạnh giảm nghèo bền vững tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những thành quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã góp phần làm cho bộ mặt của các vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc rõ rệt, hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện, kinh tế nông thôn miền núi đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Buôn H'Mông (xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) được đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch. (Nguồn: Báo Dân tộc)

Đề cao công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

Công tác tuyên truyền chính sách dân tộc cũng góp một phần quan trọng giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số về tính khoa học, nhân văn của quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta; cổ vũ hành động, động viên cán bộ và đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chính sách dân tộc; góp phần thay đổi thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” của kẻ thù bên trong và bên ngoài.

Hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc ít người cũng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Có thể thấy, pháp luật Việt Nam đã tạo nền tảng pháp lý cho việc bảo đảm và thúc đẩy quyền của các dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam ưu tiên việc thực hiện quyền của các dân tộc thiểu số, làm giàu mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Thu Ngân