Thừa Thiên-Huế ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần đạt được các mục tiêu quốc gia về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

Thừa Thiên - Huế - Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam - VOVTV

Theo đó, tập trung các mục tiêu: Đến cuối quý III năm 2021, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án, đề án để triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN;  Huy động mọi nguồn lực để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết với bản sắc dân tộc và mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể như: Xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; Xây dựng cộng đồng hòa nhập; Xây dựng cộng đồng bền vững; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực tự cường; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động.

Đồng thời, Kế hoạch sẽ triển khai các giải pháp thực hiện. Tỉnh sẽyêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh để đưa vào trong kế hoạch, chương trình của sở, ngành, đoàn thể và địa phương.

Ngoài ra, Kế hoạch sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của xã hội về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực… /.