Sự hưởng ứng, tham gia tích cực của ASEAN và các nước đối tác đã tạo nên thành công hôm nay, thể hiện vị thế, uy tín của Việt Nam