Singapore phổ cập kỹ thuật số miễn phí cho người cao tuổi

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, nhiều người cao tuổi đang nỗ lực học hỏi để bắt kịp các ứng dụng công nghệ, thích ứng với cuộc sống số. Để đáp ứng nguyện vọng này, một chương trình phổ cập kỹ thuật số miễn phí đang được triển khai ở Singapore.