Phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng trong ASEAN