Ấn Độ đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN

Vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nền tảng trong Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ. Tuyên bố này được Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ - ASEAN ở Campuchia.