Hội nghị Văn hóa toàn quốc: truyền cảm hứng, trách nhiệm và niềm tin

Chiều 24/11, phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bày tỏ tin tưởng, nền văn hóa Việt Nam sẽ bừng sáng, hòa vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Tiếp tục Hội nghị Văn hóa toàn quốc, chiều nay các đại biểu đã bàn bạc về nhiệu nội dung như: Tìm hiểu động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; Hoàn thiện hệ thống pháp luật Ngành VHTTDL giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Để văn hóa, văn nghệ "soi đường cho quốc dân đi"...

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng được mong mỏi của những người làm công tác quản lý văn hóa, giới văn nghệ sỹ, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nhiều năm nay; để nhìn nhận lại vai trò của văn hóa, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những thành quả cũng như thiếu sót để thống nhất nhận thức, quan điểm, hành động nhằm chấn hưng, làm cho văn hóa phát triển hơn.

Chú thích ảnh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Sau Hội nghị này, toàn thể người dân Việt Nam đều được truyền cảm hứng, trách nhiệm và niềm tin để văn hóa nước nhà phát triển rực rỡ hơn, đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn - Phó Thủ tướng khẳng định.

Với nhiều nội dung, nhiều công việc phải làm thường xuyên, liên tục của ngành văn hóa, Phó Thủ tướng đã nêu một số nhiệm vụ trong quá trình chiến khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong thời gian tới. Theo đó, Phó Thủ tướng nêu rõ việc tiếp tục nâng cao nhận thức về văn hóa bởi “văn hóa còn thì dân tộc còn”, khắc phục tình trạng thực hiện yếu kém hoặc hạn chế về nguồn lực; không chú ý đúng mức đến văn hóa; sự mai một, hụt hẫng của đội ngũ, chuyên gia, nhà nghiên cứu về văn hóa…

Trong thời gian gần đây, các tổ chức quốc tế nói đến khái niệm “phát triển bền vững” không chỉ đề cập đến bảo vệ môi trường, bảo đảm công bằng xã hội mà còn bao hàm cả văn hóa xã hội. Phó Thủ tướng phát biểu: “Một đất nước chỉ chú ý đến phát triển kinh tế, không chú ý đến môi trường sẽ mất thành quả phát triển của hàng chục năm mới khắc phục được các vấn đề về môi trường. Còn các vấn đề văn hóa xã hội, phải mất nhiều thế hệ mới khắc phục được, thậm chí là sụp đổ. Do đó, khi đã nhận thức triệt để những vấn đề mang tính sống còn đối với đất nước, dân tộc, chắc chắn chúng ta sẽ tìm mọi cách để thực hiện, dồn mọi nguồn lực để thực hiện bằng được”.

Nhấn mạnh cần nhìn nhận đúng những thành quả đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa, Phó Thủ tướng nêu rõ, dân tộc Việt Nam có nền văn hiến rực rỡ hàng nghìn năm, chiến thắng biết bao thiên tai, địch họa. Vì vậy, những bất cập, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội không phải là đặc tính của người Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị "phải có những giải pháp thiết thực để chấn hưng văn hóa với sự thôi thúc, vừa cấp bách, vừa kiên trì, dài hơi".

Theo Phó Thủ tướng, việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 phải có tác dụng khơi dậy khát vọng toàn dân tộc trong phát triển, chống tụt hậu, tiếp tục tạo ra những xung lực mới, phát huy toàn bộ sáng tạo, sức mạnh toàn dân để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Trong kỷ nguyên mới của khoa học, công nghệ, hội nhập sâu rộng…, chúng ta tiếp thu những giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân loại, giữ gìn bản sắc nhưng cũng cần mạnh dạn thay đổi, điều chỉnh những biểu hiện văn hóa không phù hợp.

Về xây dựng con người, Phó Thủ tướng nêu rõ mối quan hệ giữa con người và văn hóa, trong đó phải nhắc đến vai trò quan trọng của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trên tinh thần cầu thị và kiên trì. Cùng với đó là văn hóa làm gương, di huấn "cần, kiệm, liêm, chính" của Bác Hồ dành cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân, không chỉ dành riêng cho cán bộ.

Nhắc lại lời dặn dò của Bác Hồ là phải "chí công vô tư", Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cán bộ làm văn hóa phải từ trong ra, cố gắng phấn đấu thành những tấm gương về văn hóa. Phó Thủ tướng mong muốn, bằng hành động cụ thể, tất cả các cấp, ngành chú trọng hơn và dành nhiều thời gian, nguồn lực hơn cho văn hóa; lắng nghe ý kiến của những người nghiên cứu và những người hoạt động thực tiễn, người có kinh nghiệm trước khi đưa ra các quyết định, bởi văn hóa trong mọi lĩnh vực đời sống.

Phó Thủ tướng hy vọng, sau Hội nghị này, các cấp, ngành, địa phương cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiều hoạt động, chương trình thiết thực lan tỏa tinh thần, đề cao giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam để xây dựng đất nước phát triển phồn vinh vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời tin tưởng, nền văn hóa Việt Nam sẽ bừng sáng, hòa vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp; bám sát các định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhận được sự hưởng ứng của các cấp, ngành, địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ được xác định trong báo cáo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hy vọng, các địa phương và toàn ngành Văn hóa sẽ phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa để xây dựng kế hoạch khả thi, sớm triển khai và quyết tâm thực hiện các nội dung Hội nghị đã xác lập, trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Bác Hồ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã góp phần thực hiện những nội dung cụ thể của năm cơ chế chính sách 2021; cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa. Trong phiên sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, nhấn mạnh Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta xác định Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Sau một ngày làm việc liên tục và hiệu quả với nhiều tham luận rất có giá trị, Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã kết thúc tốt đẹp./.

Q.Liên