Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Gắn kết và chủ động thích ứng