Hà Tĩnh chú trọng phát triển du lịch tâm linh

Du lịch tâm linh là hình thức du lịch dựa trên cơ sở khám phá văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh vừa có mục đích đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người. Những năm gần đây, công tác trùng tu, tôn tạo các công trình tâm linh được tỉnh Hà Tĩnh quan tâm khai thác phát triển, góp phần gia tăng việc làm, tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.