Hà Nội, TP.HCM dẫn đầu phòng trào "không tiền mặt"

Hà Nội, TP.HCM dẫn đầu phòng trào "không tiền mặt"