Gìn giữ và phát huy văn hóa Việt ở Macau (Trung Quốc)

Người Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) với khoảng 7.000 người được chính quyền sở tại đánh giá là một cộng đồng đoàn kết, gắn bó và tương trợ lẫn nhau. Ngoài tích cực gìn giữ bản sắc quê hương, cộng đồng tại đây cũng luôn tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa đất nước.