Doanh nghiệp Việt Nam cần có những điều chỉnh trong chiến lược phát triển nhân lực