Đóng góp vào phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Campuchia