Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN