Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi Điện mừng

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung Điện mừng có đoạn viết:

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào vô cùng tự hào nhận thấy, cách đây 45 năm vào ngày 30/4/1975, thực hiện ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và bằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi vĩ đại, lừng lẫy tại chiến dịch Hồ Chí Minh và đã giải phóng hoàn toàn Miền Nam, hoàn thành sứ mệnh lịch sử thống nhất đất nước Việt Nam. Sau đó, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và thực hiện đường lối đổi mới đưa đất nước không ngừng phát triển.

Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu và thắng lợi to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trên mọi lĩnh vực trong suốt thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là những thành tựu toàn diện trong công cuộc đổi mới của Việt Nam. Điều đó đã làm cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ổn định vững chắc về chính trị; kinh tế tăng trưởng cao và liên tục; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh vững mạnh; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vai trò và vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và coi những thắng lợi đó như của chính mình, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với chúng tôi trong việc lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Lào. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, các đồng chí sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào thời gian tới; tiếp tục đưa đất nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vô cùng tự hào nhận thấy, trong suốt thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp, tác động đến việc phát triển của mỗi nước và hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào cũng đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, song mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam vẫn không ngừng được phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Cùng ngày, đồng chí Sounthone Sayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng đã gửi Điện mừng tới đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam./.