Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (năm 1996): Công nghiệp, hiện đại hóa đất nước

Đại hội diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996 tại Hà Nội. Đại diện cho gần 2 triệu 130 nghìn đảng viên cả nước, 1.198 đảng viên tới dự đại hội.

Tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới, Đại hội khẳng định nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc.

Đại hội xác định nhiệm vụ là thực hiện đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá độ lên CNXH và bảo vệ tổ quốc XHCN.

Đại hội đã đánh dấu cột mốc phát triển mới trong tiến trình phát triển của cách mạng nước ta. Đây cũng là Đại hội tiếp tục đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư gồm 170 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư. Tháng 12/1997, đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị Ban Chấp hành TƯ lần thứ 4 khóa VIII.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII: Công nghiệp, hiện đại hóa đất nước