Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (năm 2001): Đất nước bước vào thế kỷ mới

Đại hội diễn ra trong các ngày 19-22/4/2001 tại Hà Nội. Tham dự ĐH có 1.168 đại biểu là những đảng viên ưu tú, đại diện cho 2.479.719 đảng viên trong toàn quốc.

Đại hội đã đánh giá về chặng đường 71 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội, rút ra những bài học kinh nghiệm của công cuộc đổi mới, từ đó phát triển và hoàn thiện đường lối, định ra chiến lược phát triển đất nước trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

Với đòi hỏi của dân tộc trong thời kỳ mới, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, bầu ra Ban Chấp hành TƯ mới.

Đại hội IX đã mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX: Đất nước bước vào thế kỷ mới