Diễn tập trực tuyến cơ chế phòng chống dịch Covid-19 của Quân y các nước Asean