Chi phí cách ly tập trung, xét nghiệm Covid-19 tại Việt Nam

Nghị quyết 16 của Chính phủ quy định chi tiết chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế, được áp dụng khác nhau đối với các đối tượng khác nhau.