Campuchia cảm ơn Việt Nam hỗ trợ thiết bị chống dịch