Cẩm Phả - thành phố chiến lược vùng tam giác tăng trưởng