Tỉnh Bạc Liêu nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Cải cách công vụ, công chức là nội dung quan trọng, có vai trò quyết định sự thành công của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước với mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

Cải cách công vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đột phá trong cải cách hành chính (CCHC). Tỉnh Bạc Liêu cũng là một trong những địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ này. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm. Cụ thể như bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp cho những đối tượng có liên quan.

Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện khá đồng bộ và đảm bảo các khâu trong quy trình, góp phần ổn định tình hình tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước, khắc phục cơ bản việc tuyển dụng, phân công chồng chéo, không phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ.

Cải cách công vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đột phá trong cải cách hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tuyển dụng 13 công chức, viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính và tương đương cho 137 cán bộ, công chức, viên chức, có 102 người trúng tuyển; điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển và tiếp nhận 117 trường hợp. Đến nay đã có 100% cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để UBND tỉnh phê duyệt theo phân cấp quản lý.

Thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ người tài dựa trên nhu cầu thực tiễn sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, đến nay Bạc Liêu đã vận động thu hút được 509 công chức, viên chức về công tác tại tỉnh. Bên cạnh việc kêu gọi thu hút, tỉnh còn thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đặc biệt hỗ trợ thu nhập ngoài lương đối với sinh viên đăng ký về xã công tác. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh.

Cũng với mục tiêu cải cách công vụ, thời gian qua, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định 2183 của UBND tỉnh về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Qua quá trình triển khai thực hiện, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều hoạt động hiệu quả hơn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ, chấp hành tốt giờ giấc làm việc, có phẩm chất đạo đức tốt, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Để tạo sự đột phá trong CCHC, tỉnh còn giao các địa phương chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Để có lộ trình triển khai thực hiện rõ ràng, hiệu quả, UBND tỉnh đã giao thí điểm một số cơ chế, chính sách trong năm 2021 và tiến tới thực hiện đồng bộ, toàn diện ở các ngành, các cấp trong những năm tiếp theo./.